Rehberlik Servisi

SAYFAYI
YAZDIR


Kavram Batıkent Okulları’nda gerçekleştirdiğimiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarımızla hedefimiz okul öncesinden liseye kadar her öğrencimizin potansiyeli doğrultusunda “kendini gerçekleştirmesi”ne ve donanımlı bir 21. yy insanı olarak yaşama hazır olmasına destek olmaktır.

Türkiye’nin en büyük ve donanımlı PDR kadrolarından biri olan ekibimiz tarafından hazırlanan gelişimsel ve önleyici temelli PDR programımız, tüm öğrencilerimize ve öğrencilerimizin yaşamında önemli rol oynayan herkese yöneliktir. Sistemli takip ve sarmal bir yapıda hazırlanmış çalışmalardan oluşan PDR sistemimiz; öğrenci, veli ve öğretmenlerimize uzman destek sunarak akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini hedefler.

 • Amaçlarımız
  • Öğrencilerimizin, zihinsel, bedensel, sosyal, sanatsal yönden kendini geliştirmelerine, okul içinde veya dışında yaşadığı çeşitli sorunları çözmelerine yardımcı olmak,
  • Öğrencilerin yetenek ve ilgilerini geliştirmelerini sağlamak,
  • Sınıfta öğrencilerin işbirliği yapabilen, etkili ilişkiler kurabilen bir Grup olmalarını sağlamak,
  • Öğrencilerin yaşama karşı sorumluluk duyan, haklarını ve ödevlerini bilen gençler olmalarına katkı sağlamak,
  • Öğrencilere başarılı olabilmeleri için çalışmanın önemini ve yöntemini kavratmak,
  • Öğretmen - öğrenci ilişkilerinde sevgi ve saygıya dayanan, başarıyı birlikte yakalama duygusuyla beslenen, özenli, nitelikli tutumlarının gelişmelerine katkıda bulunmak,
  • Öğrencilerin, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, ulusal ve çağdaş, değerleri özümsemiş, demokratik tutumlar geliştirebilen gençler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,
  • Öğrencilerde demokratik okul kültürü algısı yaratarak köy enstitülerinin ışığında yaşam boyu öğrenme ve öz eleştiri mekanizmasını kazandırmak,
  • Okul - veli işlerinde, velinin okul yaşamına katılımının ve öğrencinin gelişimi için işbirliğinin önemini ortaya koymak.

  İLKELERİMİZ

  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır.
  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
  • Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir.
  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde insana saygı esastır.
  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde her öğrenci biriciktir.
  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır.
  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür.
  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.
  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur.
  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır.
 • Çalışmaların Çerçevesi

  1)Öğrenciyi Tanıma Çalışmaları

  2)Akademik Gelişimi İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları

  3)Yetenek-İlgi Alanlarının Belirlenmesi

  4)Yaşam Becerilerini Artırmaya Yönelik Çalışmalar

 • Kimler Yararlanır & Öğrenci Merkezli Eğitim

  KİMLER YARARLANIR

  Batıkent Kavram Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi Öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve tüm çalışanlarımıza hizmet verecek yeterliliğe ve donanıma sahiptir.

  ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM

  Her öğrenci için bir kişisel dosya açılır. Öğrenci ile yıl boyu yapılan tüm çalışmalar bu dosyada kayıt altına alınır. Öğrencinin bedensel, sosyal, duygusal, bilişsel (akademik) gelişimi uygulanan bilimsel tanılama testleri ile yıl boyu titizlikle değerlendirilir. Her öğrenci için gelişimsel hedefler saptanır. Bu hedefler veli ve öğretmenler ile paylaşılır. Öğrenci, öğretmen, veli işbirliği ile öğrencinin saptanan hedeflere ulaşması sağlanır.

  Batıkent Kavram Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi tüm öğrencilerine ilk olarak Çoklu Zekâ Envanteri ve Öğrenme Stilleri Testini uygular. Bu iki testin sonuçları ışığında her öğrenciye uygun, özel eğitim ortamı sağlanır.

  Batıkent Kavram Koleji'nde bireysel farklılıklara ve eğitim hakkına saygı anlayışı çerçevesinde özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) uygulanır.

  Batıkent Kavram Koleji'nde her sınıfın sınıf şube rehber öğretmeni vardır ve PDR Birimi ile işbirliği halinde çalışmaktadırlar.

  Dönem başında Rehberlik Servisi tarafından ortaokul öğrencilerinin akademik başarılarını ölçmek amaçlı Seviye Tespit Sınavı uygulanır ve belirlenen eksiklerin giderilmesi amaçlı branş öğretmenleri ile işbirlikçi bir çalışma yürütülür.

 • Öğrencilere Uygulanan Seminerler

  SEMİNER  ADI                                                                                         

  Ortak Yaşam Kuralları

  PDR Servisi Tanıtım Semineri

  Bağımlılıkla Mücadele

  Teknolojiyi Doğru Kullanma

  Verimli Ders Çalışma

  Kişisel Sınırlarını Koruma – Mahremiyet Eğitimi

  Zaman Yönetimi

  Öfke Kontrolü

  Yarıyıl Tatilini Nasıl Değerlendirmeliyim?

  İletişim Becerileri ve Empati

  Akran Zorbalığı

  Duyguları Tanıma

  Özdisiplin-Özsaygı-Özgüven

 • Uygulanan Test ve Envanterler

  Bireyi Tanıma Teknikleri
  Eğitsel, meslekî ve bireysel rehberlik hizmetlerinin sistemli, sağlıklı ve öğrencinin özellik ve gereksinimlerine uygun şekilde verilebilmesi için bireyi tanıma çalışmaları yürütülür

   
  Bu çalışmalarda dikkat edilmesi gereken konular:

  a) Öğrencinin yetenek, ilgi, istek, meslekî değer, başarı gibi bireysel özellikleri ile sosyal, kültürel özellikleri olabildiğince çok boyutlu olarak ele alınır.

  b) Bilgilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde ve kullanılmasında bilimsel standartlara uyulur.

  c) Bu çalışmalarda uygulanan ölçme aracı, yöntem ve tekniklerin kullanılması bir amaç değil araçtır.

  d) Bireyi tanıma faaliyetlerinde temel amaç; öğrencinin kendini tanımasıdır. Öğrenci hakkında elde edilen bilgiler, onun gelişimini desteklemek için kullanılır.

  e) Bireyi tanıma çalışmaları bir süreç dâhilinde yürütülür.

  f) Elde edilen bilgiler bütün olarak değerlendirilir.
   

             ENVANTER-TEST ADI                                                               

  Çoklu Zeka Envanteri

  Öğrenme Stilleri Testi

  Okul Olgunluk Ölçeği (1.sınıflara oryantasyon bitiminde)

  Otobiyografi (4.sınıf itibari ile)

  Boş Zaman Değerlendirme Anketi

  Snellen Göz Taraması

  Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği (Ortaokul)

  Problem Tarama Envanteri (Ortaokul)

  Devamsızlık Nedenleri Anketi (Ortaokulda devam problemi olan öğrencilere)

  Sosyometri (2,3,4,5ve 6.sınıflara)

  Başarısızlık Nedenleri Anketi (karnede zayıfı olan öğrecilere)

   

  Öğrenme Stilleri Testi; Öğrencinin baskın olan öğrenme stilini tespit etmek amacıyla uygulanmaktadır. Öğrencinin kendisini tanıması, öğrenme stratejilerinin öğretmen tarafından öğrenciye uygun dizayn edilmesi açısından önem arz eden bir testtir.

  Otobiyografi; Bireyi tanıma tekniklerinin önemli bir parçasıdır. Öğrencinin geçmiş yaşantısını yazılı olarak anlattığı bir ankettir.

  Boş Zaman Değerlendirme Anketi; Bireyi tanıma teknikleri kapsamında uygulanmaktadır. Öğrencinin akademik yaşantısı dışında hobilerini saptamaya yarar. Okulumuzda uygulanan ders dışı etkinlikler, kulüp çalışmaları (Sanat ve Spor Faaliyetleri) için bizlere ışık tutan bir ankettir. Bireyin Sosyal Gelişimini Okul ortamında desteklemeye yönelik uygulanmaktadır.

  Snellen Göz Taraması; Öğrencinin görme kusurlarının tespit edilmesi amacıyla uygulanan bir testtir. Düşük Akademik Başarının sebebi kimi zaman görme kusurları olabilmektedir. Tedbir amaçlı uygulanır. Şüpheli bir bulgu durumunda öğrencinin bir göz doktoruna yönlendirilmesi ve tedavisi amaçlanır.

  Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği; Bireyi tanıma teknikleri kapsamında uygulanan ölçeğin amacı, öğrencilerin Çalışma Davranışı ile ilgili tutum ve davranışlarını belirlemek, tespit edilen eksiklik ve yanlışlıkları gidermektir. Test uygulanır ve sonrasında problem tespit edilen öğrencilerle bireysel görüşmeler düzenlenir. Problemin çözümünde kimi zaman aile desteği de sağlanır.

  Problem Tarama Envanteri; Problem tarama listeleri, bireyin gereksinimleri, kişisel sorunları, sağlık, bedensel gelişim, benlik algısı, sosyal destek sistemi, okul, öğretmenler, aile, gelecek, meslek seçme, insan ilişkileri gibi konularda bireyin yaşamakta olduğu sorunlar hakkında bilgi toplayan ve bireylerinin sorunlarının giderilmesi için yardım etmeyi amaçlayan bilgi toplama araçlarıdır. Bu envanterin amacı bireyin sahip olduğu önemli problemleri saptayarak bu problemlerini çözmesi için öğrenciye yardım etmek ve böylece öğrencinin bir bütün olarak gelişmesine, okula uyum sağlamasına ve akademik başarısının yükselmesine katkıda bulunmaktır.

  Devamsızlık Nedenleri Anketi; Okula devam problemi yaşayan öğrencilere uygulanan bir ankettir. Öğrencilerin okul devamsızlığına neden olan faktörlerin tespit edilmesi ve tespit edilen sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik yapılacak çalışmaların planlanması için uygulanır.

  Sosyometri; Sosyometri, küçük gruplarda bireyler arasındaki yaklaşma (çekim) ve uzaklaşma (itim) modellerini açıklamayı sağlayan bir araştırma tekniğidir. Sosyometride amaç grup içi dayanışmayı tespit edip, çatışmaları ve uyumsuzlukları azaltmaktır. Sosyometri aracılığıyla bireyler arası ilişkilerin derecesini, kimin lider özellikleri taşıdığını, hangi bireylerin birbirleriyle daha çok iletişimi olduğunu öğrenebilmek mümkündür.

  Başarısızlık Nedenleri Anketi; Bu anket akademik başarısızlığı süreklilik arz eden öğrencilere uygulanmaktadır. Anket sayesinde öğrencinin başarısızlık nedenleri tüm yönleriyle analiz edilerek saptanır. Bu saptamaların ışığında tedbirler alınır.

 • Veli Görüşmesi Türleri

  Okulumuz Rehberlik Servisi Eylül Ayı içinde tüm velilerimiz ve öğrencilerimiz ile yüz yüze bireysel görüşmelerini tamamlar ve Öğrenci Tanıma Faaliyetlerini başlatır.

  Sene içinde yapılan her envanter ve sınav sonucu sms yolu ile velilere iletilir ve görüşülmesi gereken öğrenci velileri tespit edilerek okula davet edilir.

  Görüşme Türleri Aşağıda Belirtildiği gibidir;

  1- Bireysel Görüşmeler:

  Öğrencilerimizin eğitsel-sosyal ve ruhsal gelişim alanlarında yaşadıkları sorunların tespitinde ve çözümünde kullanılan, öğrencilerimizi tanımaya ve kendilerine tanıtmaya yönelik çalışmaların planlandığı ve uygulandığı, gerekli görüldüğünde çeşitli test, envanter ve ölçeklerin yapıldığı görüşmelerdir. Bireysel görüşmelerimiz üç şekilde gerçekleştirilecektir;

   

  • Öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda psikolojik danışma ve rehberlik servisimize başvurmaları yoluyla,
  • Psikolojik danışma ve rehberlik servisinin gözlemleri sonucu gerekli gördüğü durumlarda,
  • Öğretmenlerimizin ve velilerimizin isteğiyle.

  2- Grup Görüşmeleri:

  • Öğrencilerimizin sınıf içi ve dışı davranışlarını düzenlemede, akademik başarılarını arttırmada, çevreye uyumlarını sağlamada benzer sorunlar yaşayan öğrencilerin bir araya getirilerek çeşitli rehberlik çalışmalarının uygulanması esasına dayanır.

  Veli Görüşmeleri

  • Öğrencilerimizin gelişimlerinin sağlıklı şekilde devam etmesi için okul-aile işbirliğini temele alan rehberlik servisimizin gözlemleri sonucunda ya da velilerimizin kendi istekleri doğrultusunda düzenlenen randevulu görüşmelerdir.
 • Velilere Uygulanan Seminerler

  SEMİNER  ADI                                                                                         

  Çocuğum Okula Başlıyor (1.sınıf velileri)

  İletişim Becerileri (Tüm sınıflar)

  Anne Baba Tutumları (Tüm sınıflar)

  Çatışma Çözme Becerileri (Tüm sınıflar)

  Olumlu Davranış Geliştirme (Tüm sınıflar)

  Bağımlılıkla Mücadele (Tüm sınıflar)

  Okul Başarısında Ailenin Rolü (Tüm sınıflar)

  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu(Tüm sınıflar)

  Akran zorbalığı (Tüm sınıflar)

  Teknoloji Bağımlılığı ile Mücadele (Tüm Sınıflar)

  İhmal ve İstismardan Korunma ile Kişisel Sınırları Çizebilme (Tüm Sınıflar)

Hemen Arayın